REEtec skal bygge ny fabrikk og ønsker å styrke ledelsen i selskapet med fem nye stillinger

November 2022
-

Publisert November 2022 - REEtec starter nå bygging av den første fabrikken på Herøya i Porsgrunn med produksjonsstart høsten 2024. Staben skal i første omgang styrkes med fem nøkkelposisjoner, og disse får være med og bygge opp et selskap med svært spennende vekstmuligheter.

REEtec  har utviklet en ny, miljøvennlig og banebrytende teknologi for fremstilling av sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller som trengs i det grønne skiftet. REEtec fokusere på de såkalte magnetmetallene neodymium og praseodymium. Disse brukes til å lage sterke permanentmagneter som igjen brukes i energieffektive elbilmotorer og andre fornybarteknologier.

Søkeremå ha teknisk utdannelse på masternivå og erfaring fra kjemisk industri.

De ulike stillingene

Assisterende Produksjonssjef

I denne stillingen vil du være med og planlegge og lede produksjonsarbeidet. Ut fra kompetanse og erfaring vil du få selvstendig ansvar for sentrale deler av produksjonsoppfølgingen. I startfasen vil mye tid gå til å bygge opp de relevante produksjonsprosedyrene samt å være med og installere og teste ut utstyret i fabrikken. Stillingen vil også bli sentral i opplæring og kvalifisering av driftsorganisasjonen.

Du må ha relevant erfaring fra drift av kjemiske prosessanlegg.


HMS-leder

HMS-leder får ansvar for å koordinere HMS-arbeidet i REEtec. Fram til oppstart av fabrikken skal det utarbeides opplæringsplaner så vel som driftsrutiner som dekker de ulike HMS-forhold. Det skal videre etableres måleprogrammer og ulike rapporteringsrutiner. HMS-ansvarlig blir også kontaktperson mot de ulike myndighetsorganene. Vedkommende vil lede de interneHMS-møtene og HMS-relaterte initiativer og forventes å bli en pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Vi søker etter en person med relevant utdannelse og med erfaring fra drift og HMS-arbeid i kjemisk industri.


Laboratorieleder

Laboratorie leder får ansvar for analyselaboratoriet. Frem til fabrikkenstarter skal vedkommende bygge opp det nye laboratoriet inkludert innkjøp avnye analyseinstrumenter. Videre skal alle relevante analysemetoder utvikles, etableres og dokumenteres. Det dreier seg i hovedsak om uorganiske analyser med instrumenter som ICP-MS, ICP-OES og XRF. Når fabrikken kommer i drift, blir laboratorieleder ansvarlig for den løpende kvalitetskontrollen. Det vil også foregå et kontinuerlig FoU-arbeid for å videreutvikle produksjonsteknologien,og her vil laboratorieleder spille en sentral rolle.

Vi søker etter en kjemiker med utdannelse innen analytisk kjemi som har erfaring med å drifte et analyselaboratorium og med utvikling og dokumentering av uorganiske analysemetoder.


Kvalitetsleder

Kvalitetsleder får ansvar for REEtec sitt kvalitetssystem. REEtec vil bl.a. være leverandør inn mot el-bil-industrien, og kvalitetssystemet må tilfredsstille de strenge krav som denne industrien setter. Frem til fabrikken starter skal alle relevante kvalitetsrutiner etableres, og selskapet skal sertifiseresi henhold til ISO 9001.

Når produksjoner starter, vil kvalitetsleder få ansvar for den løpende kvalitetsrapporteringen og forventes å være en pådriver i det kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeidet. Vedkommende blir også ansvarlig for planleggingog gjennomføring av interne og eksterne kvalitetsrevisjoner. REEtec har etablert etiske retningslinjer og satt seg målsetninger innen bærekraftighet (ESG) og kvalitetsleder vil også her få en rolle med å følge opp og rapportere bedriftens status og tiltak innen disse områdene.

Vi søker en person med relevant utdannelse og med industriell erfaring fra selvstendig kvalitetsarbeid som dekker de beskrevne fagområdene.

 

Vedlikeholdsleder

Vedlikeholdsleder får ansvar for vedlikehold i REEtecsin fabrikk. Fram til igangkjøring av fabrikken skal det bygges opp system for reservedelslager og lages bestillingsrutiner. Det må etableres system for forebyggende vedlikehold og inngås avtaler med eksterne leverandører av vedlikeholdstjenester. Det skal også etableres  rutiner for vedlikehold og tiltaksplaner for mulige driftsproblemer. Vedkommende vil også bli involvert i arbeidet med å installere og teste ut de ulike utstyrsenhetene i forkant av oppstart av fabrikken.

Når fabrikken starter opp, vil vedlikeholdsleder bli ansvarlig for organisering og gjennomføring av vedlikeholdsarbeid i fabrikken. Vedlikeholdsrelatert sikkerhetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid i fabrikken vil også være viktig.

Vi søker etter en person med relevant teknisk utdannelse og med erfaring fra drift og vedlikehold av kjemiske anlegg.

 

Generelt om stillingene

Personlige egenskaper
  • Engasjement og evne til å utføre selvstendig arbeid
  • Evne til å ta overordnet ansvar for leveranser
  • Systematisk,ansvarsbevisst og metodisk
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
Vi kan tilby
  • Fast stilling i en bedrift som produserer sentrale materialer for det grønne skiftet
  • Muligheten til å være med og bygge en ny industribedrift med gode vekstmuligheter
  • Spennende utfordringer og mulighet til å påvirke utviklingen i et innovativt arbeidsmiljø
  • Varierte oppgaver og muligheter for god faglig utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidssted og henvendelser

Arbeidssted er Herøya Industripark, Porsgrunn. For nærmere informasjon om stillingene, kontakt:

CTO Jane Paju for stillingene som kvalitetsleder og laboratorieleder
Tel: +37 2523 60 030

Fabrikksjef Toril Roberg for de øvrige stillingene

Tel: +47 902 62 359

Søknad med CV sendes på mail til sven.rost@scatec.no innen 22. november 2022.